RODO - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
Deklaracja dostępności MCEiRS w Goniądzu
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społęcznej w Goniądzu zwane Centrum lub MCEiRS w Goniądzu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 848).  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  MCEiRS w Goniądzu  www.mowgoniadz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013.08.28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.20
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020.11.16
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wicedyrektor Centrum Agnieszka Sokołowska
Telefon: 857380023
Każdy ma prawo:  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:  dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  
Sławomir Moczydłowski -  Dyrektor MCEiRS w Goniądzu
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
19-110 Goniądz  Plac 11 Listopada 37  E-mail: sekretariat@mowgoniadz.pl  Telefon: 7857380023
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Placówka nie przyjmuje  wychowanków ze szczególnymi potrzebami. Budynek MCEiRS  w Goniądzu  PLac 11 listopada 37  nie posiada  wejść przystosowanych  dla osób niepełnosprawnych. Brak jest w nim także wind.
Dostęp alternatywny  - art 7 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami....
Wyznacza się Panią Agnieszkę Sokołowską do realizacji zadań,  o których  mowa w art. 6 pkt 1 i 3 cyt. ustawy.
Kontakt Agnieszka Sokołowska 857380023 wew. 25 agnieszka.sokolowska@mowgoniadz.pl
Inne informacje i oświadczenia
Kompatybilność i skróty klawiaturowe:
Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.  Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy myszki oraz klawiatury (klawiaturą obsługujemy wyłącznie podstawowe funkcje, strzałki kursora, PageUp/Down – przewijanie strony góra-dół, Home/End – Początek/Koniec strony, TAB – przejście na kolejne elementy na stronie, Shift+TAB przejście na poprzednie elementy na stronie). Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:  jednostka nie posiada tłumacza języka migowego.

Wróć do spisu treści